Máy mài góc

Đặc điểm
Thông số kỹ thuật
KÍch thước chuẩn
Kích thước Grit có sẵn