CẤU TẠO VẬT LIỆU MÀI DẠNG PHỦ (Giấy nhám, vải nhám…)
Vật liệu mài dạng phủ được tạo ra bởi:
› Nền phủ (Cốt phủ),
› Hạt mài.                                                                                           
› Keo liên kết.
› Mật độ phủ.