Keo liên kết
Là thành phần giúp liên kết các hạt mài lại với nhau và cố định chúng trên giấy hoặc trên vải